Şahıs İşletmesi
HER TÜRLÜ KURULUŞ VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İÇİN MERSİS SİSTEMİNDEN BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR
GERÇEK KİŞİLER ( Şahıs Firması )

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.
 

KAYIT

1. Tescil Dilekçesi

2. Müdürlüğümüzce hazırlanacak imza beyannamesi 

3. Oda Kayıt Beyannamesi (Tacir tarafından imzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır) (Belge Örneklerinde Mevcut)

4. Vergi levhası fotokopisi

5. Taahhütname (Belge Örneklerinde Mevcut)

6. 3 Adet Fotoğraf

 7. Yevmiye defteri kapak sayfası

 8. Mersis Başvurusu Başvuru

 

 

Ayrıca , aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
Dikkat: Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.
DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

Dilekçe (Değişikliğe ait metnin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Değişiklik; unvan değişikliğine ilişkin ise noterden düzenlenmiş ticari unvan tasdiknamesi
Değişiklik; sermaye tahsis edilmesine veya tahsis edilen sermayenin artırımına ilişkin ise 5.000 TL nin üzerinde olması durumunda ,bu durumun tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir faaliyet raporu ve faaliyet belgesi veya banka dekontu
HALEFİYET
1. Dilekçe (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede; işletmenin ünvanı, sermayesi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.
2. Noterde düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, T.C.Kimlik numarası (yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası, ticari unvanı, tacirin vefat ettiği hususu ve mirasçıların muvafakatını içeren)

3. Oda Kayıt Beyannamesi (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafından imzalanmalı, Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacirin resmi bulunmalıdır)

4.Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

5.Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

6.Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

SİGORTA ACENTELİĞİ

Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.
    2. Acentelik Vekaletnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)
    3. Acentelik Sözleşmesi

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1. Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
2. Fesih edilen vekaletnameyi veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.
3. Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)
ŞUBE AÇILIŞI
1. Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.
2. Biga'da şubesi açılan Gerçek kişinin sicil kaydının bulunduğu merkezine ait bilgilerin (İli, Sicil numarası, ünvanı), İstanbul' da açılacak şubenin adresine ve şubenin açıldığına dair bilgilerin yer aldığı şube unvanı altında düzenlenen ticarit unvan tasdiknamesi) 
3.Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge
4.Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü Biga dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
5.Oda Kayıt Beyannamesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)
6.Şahıs Firmaları şube açılış tescilinde şubenin ticari faaliyetinin yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilmesi halinde mümkün olabilecektir.
MERKEZ NAKLİ
1.Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.
2.Merkez nakline ait ticari unvan tasdiknamesi 
3.Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge
4.Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
5.Oda Kayıt Beyannamesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, Firma sahibinin resmi bulunmalıdır)

TİCARETİ TERK
1. Dilekçe( Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2. Mal Beyanı (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 2 nüsha)
3. Vefat nedeniyle kapanış talebinde Noter onaylı ya da asıl veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.
 4. Vergi Dairesi Terk Yazısı (Yoklama Fişi)
 

Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.
finfo('analytics',$front_options)