Service Fee Fee Schedule

İş bu Biga Ticaret ve Sanayi Odası 2024 Yılı Hizmet Karşılığı Ücret Tarifesi Yönetim Kurulumuzca tespit ve Oda Meclisimizin 29.12.2023 tarihli oturumunda 17 sayılı kararla kabul edilmiştir. 29.12.2023

 

Not:  İş bu Biga Ticaret ve Sanayi Odası 2024 Yılı Hizmet Karşılığı Ücret Tarifesi 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 
Tarifede tespit edilen nispî  ücretler ayrıca belirtilmemiş ise 2024 yılı yıllık aidat tavanını geçemez. (2024 yılı Aidat Tavanı: 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek asgari ücretin yarısıdır.) 


Tarifede yazılı belgelerden gayrı belge tasdik hizmetleri, mahiyetleri itibariyle, bu tarifede gösterilen belge ve tasdik hizmetlerinden hangisine yakın bulunursa o belge ve hizmetlerin tabi olduğu ücret uygulanır. Protokolle yapılan hizmetlerden (K Belgesi, Sigorta Acente ve Eksper vb.) alınan/alınacak ücretler ile TOBB veya ilgili kamu kurumları tarafından belirlenen/belirlenecek ücretlerin eklenmesi veya değiştirilmesi halinde tarife oda yönetim kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir.


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 26.maddesine istinaden hazırlanan ve Biga Ticaret ve Sanayi Odasınca uygulanmak üzere karara bağlanan 2024 yılı yapılacak hizmetler karşılığında alınacak ücretler tarifesi 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tespit edilmiştir.


Madde 26 : Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla oda yönetim kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. Odalarca verilen hizmetin dışarıdan satın alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli de bu tavanın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edilir. …… 


Join Our Mailing List
By using the form, you can join our mailing list and be instantly informed about innovations and announcements.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.