Hizmet Karşılığı Ücret Tarifesi

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI
2023 YILI HİZMET KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ

5174 Sayılı Kanunun 26’ncı Maddesi Gereğince Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Tarafından Tespit ve Tanzim olunan ve Onay için Oda Meclisi’ne Sunulan 2023 Yılı Hizmet Karşılığı Ücret Tarifesidir.

İş bu Biga Ticaret ve Sanayi Odası 2023 Yılı Hizmet Karşılığı Ücret Tarifesi Yönetim Kurulumuzca tespit ve Oda Meclisimizin 27.12.2022 tarihli oturumunda 6 sayılı kararla kabul edilmiştir. 31.12.2022

 

Not:  İş bu Biga Ticaret ve Sanayi Odası 2023 Yılı Hizmet Karşılığı Ücret Tarifesi 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 
Tarifede tespit edilen nispî  ücretler ayrıca belirtilmemiş ise 2023 yılı yıllık aidat tavanını geçemez. (20233 yılı Aidat Tavanı: 1 Ocak 2023tarihinden itibaren yürürlüğe girecek asgari ücretin yarısıdır.) 


Tarifede yazılı belgelerden gayrı belge tasdik hizmetleri, mahiyetleri itibariyle, bu tarifede gösterilen belge ve tasdik hizmetlerinden hangisine yakın bulunursa o belge ve hizmetlerin tabi olduğu ücret uygulanır. Protokolle yapılan hizmetlerden (K Belgesi, Sigorta Acente ve Eksper vb.) alınan/alınacak ücretler ile TOBB veya ilgili kamu kurumları tarafından belirlenen/belirlenecek ücretlerin eklenmesi veya değiştirilmesi halinde tarife oda yönetim kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir.


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 26.maddesine istinaden hazırlanan ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasınca uygulanmak üzere karara bağlanan 2023 yılı yapılacak hizmetler karşılığında alınacak ücretler tarifesi 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tespit edilmiştir.


Madde 26 : Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla oda yönetim kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. Odalarca verilen hizmetin dışarıdan satın alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli de bu tavanın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edilir. …… Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.