Hesapları İnceleme Komisyonu
Meclis üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.

            Komisyonlar

               Meclis, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından Hesapları İnceleme Komisyonunu seçer. Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Ayrıca meclis, kendi üyeleri arasından mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurabilir veya kurulmuş olanları kaldırabilir.

               Komisyonlar, en az üç en çok yedi üyeden oluşur. Komisyonlar ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Komisyona başkan, yokluğunda yardımcısı başkanlık eder.

               Komisyonlar üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

               Bu Yönergede organ üyeleri için öngörülen hâzirun cetveli ile toplantı devam çizelgesi, ilgili komisyon başkanı tarafından tutulur ve muhafaza edilmek üzere genel sekretere verilir.

               Komisyon çalışmalarına izinsiz ve mazeretsiz olarak üç birleşim katılmayan üyenin durumu komisyon başkanı, yokluğunda yardımcısı tarafından bir tutanakla meclis başkanlığına bildirilir. Bu üye hakkında meclisçe komisyon üyeliğinden düşürülme kararı verilebilir. Komisyonlarda üye sayısının herhangi bir nedenle toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde, boşalan komisyon üyelikleri için meclisçe yeniden seçim yapılır.

               Komisyon, çalışmalarında genel sekreter veya hizmet birimi yetkililerinin görüşüne başvurabilir. Genel sekreter veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür.

               Komisyon toplantılarının Oda hizmet binasında yapılması esastır. Ancak zorunlu veya görevin gerektirdiği hallerde hizmet binası dışında da toplanılabilir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcilerinin oylamaya katılmamak şartıyla komisyon müzakerelerine katılmasına karar verebilir.

            Hesapları İnceleme Komisyonu

GÖREVLERİ

  • Hesap İnceleme Komisyonu, Odanın mali işleriyle ilgili konuları inceleyen komisyondur.
  • Meclis üyelerinin kendi aralarından seçeceği en az üç, en çok yedi üyeden oluşur.
  • Hesapları İnceleme Komisyonu, bir Başkan ile bir Başkan Yardımcısını seçer. Komisyona Başkan yokluğunda Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
  • Hesapları İnceleme Komisyonu’nun Meclis sözcülüğü, Başkan veya Başkan Yardımcısı veya üye tarafından yapılır. Komisyon, çalışmalarında Genel Sekreter veya hizmet birimi yetkililerinin görüşüne başvurabilir.
  • Genel Sekreter veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür.
  • Her ay meclis toplantısından önce toplanarak Yönetim Kurulu tarafından Meclise görüşülmek üzere havale edilen aylık mizan, bilanço, gelir gider tablosu ve bütçe raporunu incelemek ve meclise sunmak,
  • Gerekli görüldüğünde, tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe ve işlemlerini toplantı dönemlerinde kontrol etmek,
  • Meclis başkanı tarafından havale edilen bütçe tasarısını, meclis başkanlığının belirleyeceği süre içinde inceleyerek, görüşünü bir rapor halinde meclise sunmak,
  • Meclis başkanı tarafından havale edilen kesin hesabı, meclis başkanlığının belirleyeceği süre içinde inceleyerek, görüşünü bir rapor halinde meclise sunmak.

TOBB İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9413&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.