Yüksek İştişare Kurulu


“TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI BÜNYESİNDEKİ

YÜKSEK İSTİŞARE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI”

 

Amaç

Madde 1- Bu Usul ve Esaslarının amacı; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları bünyesinde yüksek istişare kurullarının kurulması yanında bu kurulların oluşumu, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-  Bu Esaslar Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları bünyesindeki yüksek istişare kurullarının oluşum ve çalışma esaslarını içerir.

Dayanak

Madde 3- Bu Esaslar 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 56 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Esaslarda geçen;

Birlik  : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

Kanun  : 01.06.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

Kurul  : İlgili ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, deniz ticaret odası, ticaret borsası yüksek istişare kurulunu

Oda ve borsa  : Faaliyette bulunan ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları

Yönetim Kurulu  : İlgili ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları yönetim kurulunu

ifade eder.

Kurulun Üye Sayısı

Madde 5-

Kurulun üye sayısı; oda ve borsa yönetim kurulu asıl üye sayısından az ve yönetim kurulu asıl üye sayısının iki katından fazla olamaz. Üye sayısını belirlemeye oda ve borsanın yönetim kurulu yetkilidir.

5174 Kanun’un 84. maddesine uygun şekilde göreve başlayan yönetim kurulu, ilk olağan toplantısında, kurulun üye sayısını karara bağlar.

Kurul Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 6- Kurul üyeleri oda ve borsa üyeleri arasından 2 yıllığına yönetim kurulu başkanı tarafından seçilir. Yönetim kurulu başkanı 5174 sayılı Kanun’un 84. maddesine uygun şekilde göreve başlamasından itibaren 1 ay içerisinde seçim işlemini tamamlar.

Kurul üyelerinin seçiminin akabinde üye listesi, yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim kurulu üye listesini oylamaya tabi tutar. Üye listesinin yönetim kurulu tarafından uygun bulunmasının ardından, Kurul göreve başlar.

Yönetim kurulu başkanının göreve başlamasının ardından atamış olduğu kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. İki yıllık süre, bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen yönetim kurulunun uygun bulma anından itibaren hesap edilir. 

Görev süresi dolan kurul üyeleri yerine, görev süresinin dolmasını müteakip bir ay içerisinde bu maddenin 1. ve 2. fıkrasında öngörülen usulle yeniden üye seçimi yapılır. Yeniden seçilen üyelerin görevi, yönetim kurulunun görev süresinin dolmasıyla sona erer.

Daha önce kurul üyeliği yapmış üye veya üyeler yönetim kurulu başkanı tarafından yeniden atanabilir.

Kurulun Başkanı

Madde 7- Kurulun başkanı yönetim kurulu başkanıdır.

Kurulun Görevleri

Madde 8- Kurulun görevleri şunlardır:

Oda ve borsalara Kanunla verilen görevler hakkında çalışmalar yapmak, görüş ve öneriler oluşturmak; oluşturulan görüş ve önerileri yönetim kuruluna sunmak,

Ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere yönetim kurulu tarafından havale edilen konular ile kurul üyelerinin önerdikleri ya da ilgili kuruluşlardan intikal eden konuları değerlendirerek görüş oluşturmak, bu konularda raporlar hazırlamak,

Yönetim kurulunun uygun bulması halinde, ilgili mercilere intikal ettirilmek üzere kurul toplantılarında alınan kararları yönetim kuruluna sunmak,

Oda ve borsa bölgesinde ticari, sınai, ekonomik gelişmeleri izlemek; bu konuda oda ve borsa organlarını bilgilendirmek,

Oda ve borsa bölgesindeki ekonomik, ticari ve sınai kalkınmaya katkı sağlayacak görüşler oluşturmak, mevcut çalışmaları izlemek ve değerlendirmek.

Kurulun Toplantıları

Madde 9- Kurul iki yıllık görev süresinin başlamasının ardından, görev yaptığı her bir yıl içerisinde en az iki kere toplanır.

Kurul ihtiyaca göre başkanın daveti üzerine de her zaman toplanabilir. Toplantılar, Kanun’un 96 ncı maddesinin uygulanabilir nitelikteki hükümleri uyarınca yapılır. Alınan kararlar istişari niteliktedir.


Kurulun Sekreteryası

Madde 10- Kurulun sekreterya hizmetleri İlgili oda ve borsa genel sekreterliğince yürütülür.

Yürürlük

Madde 11- Bu Esaslar Birlik Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Esasları oda ve borsa yönetim kurulu başkanı yürütür.
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.